CASMB
Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti

3 vizitatori online

  Str. Sergent Matei Dumitru, nr. 1-3, sector 2, Bucuresti - cod postal: 020321
Tel.: 021 315.39.29; 021 315.39.30
Apel gratuit TELVERDE: 0.800.800.951(numar de telefon apelabil din retelele de telefonie fixa)
Fax.: 021 314.27.57
Operator de date cu caracter personal numarul 16339 / 09.04.2010
 

Furnizori de servicii medicale

Contractare 2014
Evaluare
Centre de permanenta
Furnizori - formulare de raportare
Furnizori - documente justificative
Registrul solicitarilor de preluare a cabinetelor
Valori de contract Spitale in contract pe Programe Nationale de Sanatate - 2014
Valori de contract - Spitale - 2014
Valori de contract - Ambulanta
Valori de contract - Medici dentisti - 2014
Valori de contract - Laboratoare de analize
Medici specialisti
Medici dentisti
Farmacii
Valori de contract - Furnizori de servicii de recuperare, medicina fizica si balneologie - 2014
Furnizori de ingrijiri la domiciliu
Furnizori de dispozitive medicale
Furnizori medicina de familie
Furnizori servicii paraclinice
Lista unitatilor sanitare cu paturi care deruleaza Programul National de Sanatate Screening cancer col uterin
Avertizari asupra prescrierii unor medicamente

FURNIZORI - CONTRACTARE 2014 

2014.07.07
In atentia furnizorilor de servicii de recuperare

      Punctajele si valorile de contract pentru anul 2014 pot fi consultate aici: click.

 

2014.07.02
In atentia furnizorilor de servicii paraclinice

      Valorile de contract pe anul 2014 pot fi vizualizate aici: click.

 

2014.07.02 - ERATA
In atentia furnizorilor de servicii medicale care au solicitat concilierea cu privire la incheierea contractului pentru 2014-2015

      Erata la lista furnizorilor admisi / respinsi in urma concilierii poate fi consultata aici: click.

 

2014.07.01
In atentia furnizorilor de servicii medicale care au solicitat concilierea cu privire la incheierea contractului pentru 2014-2015

      Lista furnizorilor admisi / respinsi in urma concilierii poate fi consultata aici: click.

 

2014.06.30
In atentia furnizorilor de servicii paraclinice

      Punctajele criteriilor dupa contestatii si recalculari le puteti vizualiza aici: click.

 

2014.06.30
In atentia furnizorilor de servicii de ingrijiri la domiciliu

      Furnizorii de ingrijiri medicale la domiciliu care nu vor incheia contract pentru anul 2014 ii puteti vizualiza aici: click.

 

2014.06.27
In atentia furnizorilor de servicii paraclinice

      Rezultatele contestatiilor pot fi consultate aici: click.

 

2014.06.27
In atentia furnizorilor de servicii de reabilitare

      Punctajele pot fi consultate aici: click.
 

2014.06.27
In atentia Furnizorilor de Medicina de Familie - Furnizori care au solicitat pentru prima data intrare in relatie contractuala cu CASMB

      Erata la rezultatele publicate ieri poate fi consultata aici: click.
 

2014.06.26
In atentia Furnizorilor de Medicina de Familie - Furnizori care au solicitat pentru prima data intrare in relatie contractuala cu CASMB

      In urma intrunirii Comisiei constituite la nivelul CASMB conform HG 400/2014, pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014-2015, s-a primit aviz favorabil ca in relatie contractuala cu CASMB sa intre doar furnizorii care au ca forma de organizare CMI iar documentele depuse in vederea intrarii in relatie contractuala cu CASMB sunt conforme cu legislatia specifica.

      Rezultatele analizei cererilor pot fi consultate aici: click.
 

2014.06.26
In atentia furnizorilor de servicii paraclinice

      Punctajele calculate conform criteriilor stabilite prin Norme pot fi consultate aici: click.

 

2014.06.25
In atentia furnizorilor de servicii paraclinice, act aditional ecografie la contractele de servicii clinice, ecografie si ekg la contractele de medicina primara

      Lista furnizorilor respinsi poate fi consultata aici: click.

 

2014.06.25
In atentia furnizorilor care au depus contestatii

      Rezultatele solutionarii contestatiilor pot fi consultate aici: click.

 

2014.06.23
In atentia furnizorilor de servicii de ingrijiri la domiciliu

      Modelul de contract de ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu ce urmeaza a fi incheiat pentru anul 2014 poate fi consultat aici: click.

 

2014.06.19
In atentia furnizorilor respinsi la contractare

      Constestatiile se pot depune dupa urmatorul program:

      Vineri, 20.06.2014, intre orele 8:30 - 14:00
      Luni, 23.06.2014, intre orele 8:30 - 16: 00.

 

2014.06.19
In atentia furnizorilor de servicii medicale de medicina dentara

      Lista furnizorilor de servicii de medicina dentara respinsi / admisi cu obligatii poate fi consultata aici.

 

2014.06.19
In atentia furnizorilor de servicii medicale in asistenta medicala primara

      Lista furnizorilor de servicii medicale in asistenta medicala primara respinsi / admisi cu obligatii / cu probleme la Certificatele de atestare fiscala (CAF) poate fi consultata aici.

 

2014.06.19
In atentia furnizorilor din ambulatoriul de specialitate clinic

      Lista furnizorilor din ambulatoriul de specialitate clinic, respinsi la contractare sau admisi cu obligatii, poate fi consultata aici: click.

 

2014.06.19
In atentia furnizorilor de servicii si transport sanitar

      Lista dosarelor respinse la contractare poate fi consultata aici: click.

 

2014.06.19 - ERATA
In atentia furnizorilor de servicii medicale spitalicesti

      Erata la lista furnizorilor respinsi poate fi consultata aici: click.

 

2014.06.18
In atentia tuturor furnizorilor

      Lista furnizorilor respinsi la contractare poate fi consultata aici: click.

      Lista cu furnizorii din asistenta medicala primara, specialitati clinice in ambulatoriu si dentisti respinsi se va afisa in cursul zilei de maine.
 

2014.06.18
In atentia furnizorilor de servicii de ingrijiri la domiciliu

      Ca urmare a lamuririlor solicitate de furnizorii de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu privind programul de lucru pentru medicii/asistentii medicali, care lucreaza in ture la alti furnizori de servicii medicale si ale caror programe de lucru in documentele care au stat la baza incheierii contractului nu s-au putut detalia ca ora de inceput si ora de sfarsit/zi (de la ora la ora) si a fost comunicat fie doar numar de ore/zi sau un interval orar in care se integreaza programul de lucru efectiv, precizam urmatoarele:

      Asa cum s-a mentionat si in nota la LISTA FURNIZORILOR ADMISI / RESPINSI INGRIJIRI MEDICALE LA DOMICILIU publicata pe site-ul CASMB in data de 16.06.2014, pentru incheierea contractului pe anul 2014 este SUFICIENTA transmiterea programului de lucru pentru luna iunie 2014 la furnizorul de ingrijiri la domiciliu, pentru medicii/asistentii medicali care lucreaza in ture la alti furnizori de servicii medicale.
 

2014.06.17 - ERATA la lista furnizorilor admisi/respinsi
In atentia furnizorilor de servicii de ingrijiri la domiciliu

      Referitor la observatiile cuprinse in "lista furnizorilor admisi / respinsi ingrijiri medicale la domiciliu", documentele solicitate a fi depuse pana la data de 18.06.2014 vor putea fi depuse pana la data de 20.06.2014.
 

2014.06.16
In atentia furnizorilor de servicii de ingrijiri la domiciliu

      Lista furnizorilor admisi/respinsi poate fi consultata aici: click.

      NOTA: In situatia in care medicii din anexa 1 si asistentele din anexa 2 sunt angajate/angajati si in spital avand programul de lucru in ture, anexele 1 si 2 se vor completa si transmite cu graficul de munca aferent lunii iunie 2014 la furnizorul de ingrijiri la domiciliu urmand a fi actualizate pentru fiecare luna.
 

2014.06.16 - ERATA la calendarul de contractare
In atentia furnizorilor de asistenta medicala spitaliceasca

 1. Afisare respinsi spitale - 18.06.2014
 2. Depunere contestatii - 19.06.2014
 3. Afisare rezultate contestatii - 23.06.2014
 

2014.06.11
In atentia medicilor care au promovat examenul de medic specialist in sesiunea 2014 si care solicita intrarea in relatie contractuala cu CASMB

      In conformitate cu prevederile HG 400/2014, art. ART. 22, “(1) Furnizorii de servicii medicale de specialitate incheie contracte cu casele de asigurari de sanatate pentru medicii cu specialitati clinice confirmate prin ordin al ministrului sanatatii.”, medicii care au depus adeverinta de promovare a examenului pentru titlul de medic specialist in sesiunea 2014 au obligatia de a depune Ordinul MS de confirmare in grad pana la data de 29.06.2014. In cazul nedepunerii acestui document aceasta categorie de medici nu pot figura in contract cu CASMB
 
2014.06.10 - ERATA la calendarul de contractare
In atentia furnizorilor de asistenta medicala spitaliceasca
     
 1. Afisare respinsi spitale - 13.06.2014
 2. Depunere contestatii - 16.06.2014
 3. Afisare rezultate contestatii - 17.06.2014
 
2014.06.06 - ERATA
In atentia furnizorilor de servicii medicale in asistenta medicala primara
     
 1. Pentru furnizorii deja aflati in relatie contractuala cu CASMB, pentru documentele de la punctele 2,3,4,5,6,8,9,11,18,19, din opis, exista posibilitatea de a nu se mai depune decat daca acestea au fost reinnoite sau modificate.
 2. Nedepunerea documentelor mentionate mai sus, actualizate pana cel tarziu la data limita a incheierii contractului, atrage dupa sine incetarea raporturilor cu CASMB la data constatarii, chiar si ulterior finalizarii procesului de contractare.
      NOTA: Aceste precizari nu fac obiectul furnizorilor care, in anul 2013, nu au fost in relatie contractuala cu CASMB si care au obligatia depunerii tuturor documentelor mentionate in OPIS.
 

2014.06.06
In atentia furnizorilor de servicii medicale in contract cu CASMB
      Precizari privind actele aditionale le puteti vizualiza/descarca aici: click

 

2014.06.05 - ERATA
In atentia medicilor care isi desfasoara activitatea in dispensare TBC, laboratoare de sanatate mintala, respectiv centre de sanatate mintala si stationar de zi psihiatrie, cabinete de planificare familiala, cabinete de medicina dentara care nu se afla in relatie contractuala cu casa de asigurari de sanatate, care se afla in structura spitalului ca unitati fara personalitate juridica, pentru medicii din unitatile si compartimentele de primire a urgentelor din cadrul spitalelor de urgenta ce sunt finantate din bugetul de stat, pentru medicii din cabinetele medicale scolare si studentesti finantate de la bugetul de stat

      Aceaste categorii depun dosarele cu oferte in vederea incheierii conventiilor pentru eliberare de bilete de trimitere/prescriptii medicale conform prevederilor Anexelor 41 si 42 din Normele metodologice de aplicare a COCA pe anul 2014.
 

2014.06.04
In atentia furnizorilor de servicii de ingrijiri la domiciliu

      Calendarul de contractare pentru anul 2014 poate fi vizualizat aici: click.
      Opisul si documentele necesare contractarii le puteti descarca aici: click.
 

2014.06.04
In atentia furnizorilor de servicii medicale in asistenta medicala primara prin centrele de permanenta

      Opisul si documentele necesare contractarii le puteti descarca aici: click.
 

2014.06.03
In atentia furnizorilor de investigatii medicale paraclinice :
      - laborator si anatomie patologica,
      - radiologie, imagistica si explorari functionale
      - radiografii dentare-acte aditionale la contractele de medicina dentara,
      - ecografii prin act aditional la contractele de servicii medicale clinice
      - ecografii si EKG la contractele de medicina primara

      Opisul si documentele necesare contractarii le puteti descarca aici: click.
      Oferta pentru investigatii contractate pentru radiologie/imagistica poate fi consultata aici: click
 

2014.06.03
In atentia furnizorilor de asistenta medicala spitaliceasca

      Opisul si documentele necesare contractarii le puteti descarca aici: click.
      Opisul modificat cu erata la punctul 18 il puteti descarca aici: click
 

2014.06.02
In atentia furnizorilor de investigatii medicale paraclinice :
      - laborator si anatomie patologica,
      - radiologie, imagistica si explorari functionale - cu mentiunea ca, oferta de investigatii radiologie si imagistica se va afisa pe site maine, 03.06.2014
      - radiografii dentare-acte aditionale la contractele de medicina dentara,
      - ecografii prin act aditional la contractele de servicii medicale clinice
      - ecografii si EKG la contractele de medicina primara

      Opisul si documentele necesare contractarii le puteti descarca aici: click.
 

2014.06.02
In atentia furnizorilor de servicii de urgenta si transport sanitar

      Opisul si documentele necesare contractarii le puteti descarca aici: click.
 

2014.06.02
In atentia furnizorilor de asistenta medicala spitaliceasca

      Opisul si documentele necesare contractarii le puteti descarca aici: click.
 

2014.06.02
In atentia furnizorilor de servicii medicale in asistenta medicala primara

      Opisul si documentele necesare contractarii le puteti descarca aici: click.
 

2014.06.02
In atentia furnizorilor de servicii medicale clinice, eliberarea biletelor de trimitere pentru investigatii medicale paraclinice si/sau eliberarea prescriptiilor medicale electronice pentru medicamente cu si fara contributie personala cat si a furnizorilor de servicii medicale spitalicesti - recomandare de internare - formular cu regim special unic pe tara

      Opisul si documentele necesare contractarii le puteti descarca aici: click.
 

2014.06.02
In atentia furnizorilor de servicii medicale in asistenta medicala primara prin centrele de permanenta

      Opisul si documentele necesare contractarii le puteti descarca aici: click.
 

2014.06.02
In atentia furnizorilor de servicii medicale de specialitate de reabilitare medicala in ambulatoriu

      Opisul si documentele necesare contractarii le puteti descarca aici: click.
 

2014.06.02
In atentia furnizorilor de servicii medicale in asistenta medicala de specialitate din ambulatoriu pentru medicina dentara

      Opisul si documentele necesare contractarii le puteti descarca aici: click.
 

2014.06.02
In atentia furnizorilor de servicii medicale in asistenta medicala de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatile clinice

      Opisul si documentele necesare contractarii le puteti descarca aici: click.
 

2014.06.02
In atentia furnizorilor de dispozitive medicale

      Opisul si documentele necesare contractarii le puteti descarca aici: click.
 

2014.06.02
In atentia furnizorilor de medicamente(farmacii)

      Opisul si documentele necesare contractarii le puteti descarca aici: click.
 

2014.06.02
In atentia furnizorilor de servicii de ingrijiri la domiciliu

      Calendarul de contractare pentru anul 2014 poate fi vizualizat aici: click.
      Opisul si documentele necesare contractarii le puteti descarca aici: click.
 

2014.05.30
In atentia furnizorilor de servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale

      Calendarul de contractare pentru anul 2014 poate fi vizualizat aici: click.
 

2014.05.30
In atentia furnizorilor de servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale

      Urmare adresei CNAS nr. P 4131 / 29.05.2014 si avand in vedere:
 • prevederile art. 250 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii , cu modificarile si completarile ulterioare
 • prevederile HG 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014 - 2015
 • prevederile Ordinului MS/CNAS pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2014 a Hotararii de Guvern nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014 - 2015
Facem urmatoarele precizari:
 • CASMB incheie, pentru luna iunie 2014, acte aditionale la contractele de furnizare de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale pentru anul 2013 - 2014, pentru asigurarea continuitatii acordarii asistentei medicale, cu indeplinirea de catre furnizori a tuturor conditiilor privind relatiile contractuale dintre CASMB si acestia (documente, conditii de eligibilitate).
 • Conditiile acordarii asistentei medicale in baza actelor aditionale sunt cele prevazute in actele normative in vigoare pe perioada derularii actelor aditionale (HG 400/2014 si Normele metodologice de aplicare a acesteia)
 • Contractarea si decontarea serviciilor medicale, medicamentelor si dispozitivelor medicale contractate in luna iunie 2014 prin acte aditionale la contractele incheiate pentru anul 2013 de CASMB cu furnizorii sai se vor face din sumele prevazute pe domeniile de asistenta medicala corespunzatoare prevazute in bugetul Fondului National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate pentru anul 2014.
 • Eventualele diferente rezultate ca urmare a negocierii contractelor pentru anul 2014 fata de prevederile cuprinse in actele aditionale corespunzatoare lunii iunie 2014, se vor regulariza
 • Procesul de contractare pe toate domeniile de asistenta medicala se desfasoara in luna iunie 2014
 • Data limita de finalizare a procesului de contractare este de 30 iunie 2014
 • Pentru furnizorii de servicii medicale spitalicesti, casele de asigurari de sanatate nu vor solicita in cadrul procesului de contractare pentru anul 2014 documentul prevazut la art. 86 alin. (1) lit. o) din Anexa 2 la HG 400/2014
 • Numarul de paturi contractabile pentru fiecare furnizor de servicii medicale spitalicesti se stabileste de o comisie formata din reprezentanti ai casei de asigurari si ai directiei de sanatate publica/directiile medicale sau de structurile similar din ministerele si institutiile central cu retea sanitara proprie (cu respectarea numarului de paturi contractabile prevazut in Planul national de paturi) si se avizeaza de Ministerul Sanatatii si Casa Nationala de Asigurari de Sanatate. Comisia mentionata anterior va transmite pana pe data de 11 iunie 2014, prin grija caselor de asigurari, solicitarea avizului de la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si de la Ministerul Sanatatii, solicitare insotita de fundamentarea avuta in vedere la stabilirea numarului de paturi contractabile cu fiecare spital
 • Pentru furnizorii de servicii medicale paraclinice - analize medicale de laborator, in ceea ce priveste reglementarile cu privire la biologi medicali / chimisti medicali / biochimisti medicali, specialisti sau principali, cuprinse in Anexa 19 la Ordinul MS/CNAS pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2014 a HG 400/2014, mentionam:
  • Titlurile de biolog medical, chemist medical, biochemist medical - cu grad de specialist sau principal sunt prevazute in Nomenclatorul Clasificarii Ocupatiilor din Romania aprobat prin Ordinul MFPS / INS nr. 1832/856/2011 modificat si completat prin Ordinul 190/76/2014 (M.O. 160 / 2014), respectiv:
   • Biochimist medical principal - cod 226915
   • Biochimist medical specialist - cod 226912
   • Biolog medical principal - cod 226916
   • Biolog medical specialist - cod 226913
   • Chimist medical principal - cod 226917
   • Chemist medical specialist - cod 226914
  • Biologii, chimistii si biochimistii care nu au grad professional (specialist sau principal) intr-o specialitate medicala nu au titlul de biolog medical / chemist medical / biochemist medical.
_______________________
Toate drepturile rezervate CASMB 2003-2023
44.192.15.251