CASMB
Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti

2 vizitatori online

  Str. Sergent Matei Dumitru, nr. 1-3, sector 2, Bucuresti - cod postal: 020321
Tel.: 021 315.39.29; 021 315.39.30
Apel gratuit TELVERDE: 0.800.800.951(numar de telefon apelabil din retelele de telefonie fixa)
Fax.: 021 314.27.57
Operator de date cu caracter personal numarul 16339 / 09.04.2010
 

Asigurati
Sunt asigurat?
Cum demonstrez calitatea de asigurat?
Servicii de care beneficiez
Drepturi si obligatii

Informatii despre

Contractul de asigurat
Plata contributiei
Adeverinta de asigurat
Cardul european
Pachetele de servicii medicale valabile de la 1 iunie 2014
Dispozitive medicale acordate prin CASMB
Investigatii paralinice decontate de CASMB
Concedii medicale
Reglementari privind concediile medicale
PET/CT
Medicamente care necesita avizul comisiilor terapeutice
Stadiul de solutionare al cererilor de ingrijiri la domiciliu
Protocoale terapeutice
Formulare utile

Ultima actualizare: 12.03.2014

Medicul de familie       Reglementarile privind serviciile medicale oferite de catre medicii de familie aflati in relatie contractuala cu Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti (CASMB) sunt prevazute in Legea nr. 95/2006 privind reforma in sanatate, Hotararea de Guvern nr. 117/2013 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate si Ordinul MS/CNAS nr.423/191/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru.
 1. PACHETUL MINIMAL DE SERVICII MEDICALE - ACORDAT PERSOANELOR NEASIGURATE
  1. Servicii medicale pentru situatiile de urgenta medico-chirurgicala:

   1. Supraveghere (evaluarea factorilor ambientali, consiliere privind igiena alimentatiei, consiliere privind igiena personala) si depistare de boli cu potential endemo-epidemic (examen clinic, diagnostic prezumtiv, trimitere catre structurile de specialitate pentru investigatii, confirmare, tratament adecvat si masuri igienico-sanitare specifice, dupa caz).
   2. Consultatii in vederea monitorizarii evolutiei sarcinii si lauziei, conform prevederilor legale in vigoare:
    1. luarea in evidenta in primul trimestru;
    2. supravegherea, lunar, din luna a 3-a pana in luna a 7-a.
    3. supravegherea, de doua ori pe luna, din luna a 7-a pana in luna a 9-a inclusiv;
    4. urmarirea lehuzei la externarea din maternitate - la domiciliu;
    5. urmarirea lehuzei la 4 saptamani de la nastere;
    In conformitate cu programul de monitorizare, investigatiile paraclinice si tratamentele specifice sarcinii pot fi recomandate de catre medicul de familie, numai pentru intervalul de timp de la momentul in care gravida este luata in evidenta de catre acesta si pana la 4 saptamani de la nastere.
   3. Activitati de suport. Eliberare de acte medicale: certificat constatator de deces, cu exceptia situatiilor de suspiciune care necesita expertiza medico-legala, conform prevederilor legale.
   4. Consultatii pentru acordarea serviciilor de planificare familiala

 2. PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZA - ACORDAT PERSOANELOR ASIGURATE
  1. Servicii medicale pentru situatiile de urgenta medico-chirurgicala:
  2. Servicii medicale profilactice/de preventie:
   1. Consultatii pentru urmarirea dezvoltarii fizice si psihomotorii a copilului prin examene de bilant:
    1. la externarea din maternitate - la domiciliul copilului;
    2. la 1 luna - la domiciliul copilului;
    3. la 2 luni;
    4. la 4 luni;
    5. la 6 luni;
    6. la 9 luni;
    7. la 12 luni;
    8. la 15 luni;
    9. la 18 luni;
    10. la 24 luni;
    11. la 36 luni.
   2. 2. Consultatii pentru servicii medicale de preventie:
    1. examen anual de bilant al copiilor cu varsta cuprinsa intre 4 si 18 ani;
    2. control medical periodic al asiguratilor in varsta de peste 18 ani pentru prevenirea bolilor cu consecinte majore in morbiditate si mortalitate;
     Controlul medical cuprinde:
     • consultatie (anamneza, examen obiectiv, diagnostic);
     • recomandare pentru examene paraclinice atunci cand exista argumente clinice de suspiciune a unei stari patologice consemnate in foaia de observatie;
     • incadrarea medicala a asiguratului intr-o grupa de risc.

     Controlul medical se poate efectua la solicitarea asiguratului sau la solicitarea medicului de familie, nu mai mult de o data pe an.

    3. supravegherea periodica clinica a evolutiei pentru bolnavii cu afectiuni cronice, in limita competentelor, si cuprinde: sfat medical, recomandari regim igieno-dietetic si alte activitati care nu se finalizeaza cu eliberarea de prescriptii medicale sau prescriere de investigatii medicale paraclinice.
   3. 3. Consultatii in vederea monitorizarii evolutiei sarcinii si lauziei, conform prevederilor legale in vigoare:
    1. luarea in evidenta in primul trimestru;
    2. supravegherea, lunar, din luna a 3-a pana in luna a 7-a.
    3. supravegherea, de doua ori pe luna, din luna a 7-a pana in luna a 9-a inclusiv;
    4. urmarirea lehuzei la externarea din maternitate - la domiciliu;
    5. urmarirea lehuzei la 4 saptamani de la nastere.
    In conformitate cu programul de monitorizare, investigatiile paraclinice si tratamentele specifice sarcinii pot fi recomandate de catre medicul de familie numai pentru intervalul de timp de la momentul in care gravida este luata in evidenta de catre acesta si pana la 4 saptamani de la nastere.
   4. 4. Supraveghere (evaluarea factorilor ambientali, consiliere privind igiena alimentatiei, consiliere privind igiena personala) si depistare de boli cu potential endemo-epidemic (examen clinic, diagnostic prezumtiv, trimitere catre structurile de specialitate pentru investigatii, confirmare, tratament adecvat si masuri igienico-sanitare specifice, dupa caz).
   5. 5. Consultatii pentru acordarea serviciilor de planificare familiala
   6. 6. Servicii de promovare a sanatatii - Educatie medico-sanitara si consiliere pentru prevenirea si combaterea factorilor de risc, precum si consilierea antidrog.
   7. Servicii medicale curative:
    consultatie pentru afectiuni acute, subacute (anamneza, examen clinic, diagnostic si tratament).
    • Pentru fiecare caz, casa de asigurari de sanatate deconteaza maximum 4 consultatii pentru acelasi episod de boala acuta/subacuta, pe asigurat, necesare pentru stabilirea diagnosticului, a tratamentului si a evolutiei cazului, cumulat la nivelul medicului de familie si medicului de specialitate din ambulatoriul clinic. Daca cazul este rezolvat la nivelul medicului de familie casa de asigurari de sanatate deconteaza maximum 2 consultatii pentru acelasi episod de boala acuta/subacuta, pe asigurat, necesare pentru stabilirea diagnosticului, a tratamentului si a evolutiei cazului. Pentru acelasi episod de boala acuta/subacuta, in situatia in care au fost acordate de catre medicul de familie una sau doua consultatii, si pentru cazul respectiv este necesara trimiterea catre medicul/medicii de specialitate din ambulatoriul clinic, medicul de familie elibereaza bilet de trimitere catre medicul/medicii de specialitate din ambulatoriul clinic, pe care va mentiona obligatoriu numarul de consultatii acordate (una sau doua consultatii).
    • Circuitul privind modalitatile in care pot fi acordate cele 4 consultatii se refera numai la un singur episod de boala acuta/subacuta.
    • In situatiile in care la prima consultatie se diagnosticheaza doua sau mai multe afectiuni acute/subacute, numarul consultatiilor decontate de casa de asigurari de sanatate este maximum 4 consultatii.
    • In situatia in care in derularea unui episod de boala acuta/subacuta dupa prima, respectiv a doua consultatie apare o alta afectiune acuta/subacuta, numarul consultatiilor este maximum 5, respectiv 6, din care la nivelul medicului de familie pot fi acordate maximum 3 consultatii.
    • In situatia in care exista prezumtia privind existenta unei alte afectiuni asociate, medicul care suspicioneaza va consemna distinct pe biletul de trimitere numarul de consultatii pentru afectiunile acute/subacute pentru care pacientul s-a prezentat initial

   Monitorizarea starii de sanatate pentru bolnavii cu afectiuni cronice
   Pentru evaluarea clinica si paraclinica, prescrierea tratamentului si urmarirea evolutiei bolnavilor cu afectiuni cronice, casele de asigurari de sanatate deconteaza pentru un bolnav cu una sau mai multe afectiuni cronice o consultatie lunara, iar prescriptia/prescriptiile medicala/medicale aferenta/aferente pot fi eliberate pentru 30/31, 60/62 sau 90/91/92 de zile.
   Consultatii la domiciliul asiguratilor - maximum 20 de consultatii pe luna pe medic cu lista proprie de persoane asigurate inscrise, in aceleasi conditii ca la cabinetul medical, dar nu mai mult de 3 consultatii pe zi.
   Activitati de suport
   Eliberare de acte medicale: certificat de concediu medical, bilete de trimitere, prescriptii medicale - certificat constatator de deces (cu exceptia situatiilor de suspiciune care necesita expertiza medico-legala, conform prevederilor legale), scutiri medicale pentru copii in caz de imbolnaviri, acte medicale necesare copiilor aflati in plasament din cadrul sistemului de asistenta sociala si protectia copilului, documente medicale eliberate pentru copii, solicitate la intrarea in colectivitate.

    

 3. Pachet de servicii acordat pacientilor din statele membre ale Uniunii Europene/Spatiului Economic European/Elvetia, titulari de card european de asigurari sociale de sanatate, in perioada de valabilitate a cardului
 4. Servicii medicale pentru situatiile de urgenta medico-chirurgicala: asistenta medicala de urgenta (anamneza, examen clinic si tratament) se acorda in limita competentei si a dotarii tehnice a cabinetului medical in cadrul caruia isi desfasoara activitatea medicul de familie. Asistenta medicala de urgenta se refera la cazurile de cod rosu, cod galben si cod verde  pentru care medicul de familie acorda primul ajutor si asigura trimiterea pacientului catre structurile de urgenta specializate sau solicita serviciile de ambulanta, precum si la cazurile de cod verde ce pot fi rezolvate la nivelul cabinetului medical.
  Supraveghere (evaluarea factorilor ambientali, consiliere privind igiena alimentatiei, consiliere privind igiena personala) si depistare de boli cu potential endemo-epidemic (examen clinic, diagnostic prezumtiv, trimitere catre structurile de specialitate pentru investigatii, confirmare, tratament adecvat si masuri igienico-sanitare specifice, dupa caz). Se raporteaza o singura consultatie per persoana pentru fiecare boala cu potential endemo-epidemic suspicionata si confirmata.
  Servicii medicale curative pentru afectiuni acute/subacute - maxim 2 consultatii. Pentru serviciile medicale curative costurile investigatiilor paraclinice recomandate, al tratamentelor prescrise si al serviciilor de recuperare-reabilitare in ambulatoriu - consultatii recomandate, sunt suportate din Fondul National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate, in aceleasi conditii ca pentru asigurati.

  Pachet de servicii acordat pacientilor din statele membre ale Uniunii Europene/Spatiului Economic European/Elvetia, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise in baza Regulamentului CE nr. 883 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala
  Servicii medicale pentru situatiile de urgenta medico-chirurgicala: asistenta medicala de urgenta (anamneza, examen clinic si tratament) se acorda in limita competentei si a dotarii tehnice a cabinetului medical in cadrul caruia isi desfasoara activitatea medicul de familie. Asistenta medicala de urgenta se refera la cazurile de cod rosu, cod galben si cod verde  pentru care medicul de familie acorda primul ajutor si asigura trimiterea pacientului catre structurile de urgenta specializate sau solicita serviciile de ambulanta, precum si la cazurile de cod verde ce pot fi rezolvate la nivelul cabinetului medical.
  Servicii medicale profilactice/de preventie:
  Consultatii pentru urmarirea dezvoltarii fizice si psihomotorii a copilului prin examene de bilant.
  Consultatii pentru servicii medicale de preventie: examen anual de bilant al copiilor cu varsta cuprinsa intre 4 si 18 ani; control medical periodic al asiguratilor in varsta de peste 18 ani pentru prevenirea bolilor cu consecinte majore in morbiditate si mortalitate; Controlul medical se poate efectua la solicitarea asiguratului sau la solicitarea medicului de familie, nu mai mult de o data pe an.
  Supravegherea periodica clinica a evolutiei pentru bolnavii cu afectiuni cronice, in limita competentelor, si cuprinde: sfat medical, recomandari regim igieno-dietetic si alte activitati care nu se finalizeaza cu eliberarea de prescriptii medicale sau prescriere de investigatii medicale paraclinice.
  Consultatii in vederea monitorizarii evolutiei sarcinii si lauziei, conform prevederilor legale in vigoare:
  Supraveghere (evaluarea factorilor ambientali, consiliere privind igiena alimentatiei, consiliere privind igiena personala) si depistare de boli cu potential endemo-epidemic (examen clinic, diagnostic prezumtiv, trimitere catre structurile de specialitate pentru investigatii, confirmare, tratament adecvat si masuri igienico-sanitare specifice, dupa caz).
  Consultatii pentru acordarea serviciilor de planificare familiala:
  Servicii de promovare a sanatatii
  Servicii medicale curative
  Consultatie in caz de boala pentru afectiuni acute, subacute sau cronice programabile:  examenul clinic general; recomandare pentru investigatii paraclinice, stabilirea conduitei terapeutice si/sau prescrierea tratamentului medical si igieno-dietetic, bilet de trimitere pentru consultatie la medicul de specialitate din ambulator sau pentru internare in spital pentru cazurile care necesita aceasta sau care depasesc competenta medicului de familie;  recomandare pentru tratament de recuperare, medicina fizica si balneologie dupa caz; recomandare pentru dispozitive medicale de protezare stomii si incontinenta urinara, dupa caz; recomandare pentru ingrijiri medicale la domiciliu, dupa caz; evaluare clinica si paraclinica, prescrierea tratamentului si urmarirea evolutiei bolnavilor cu afectiuni cronice, in limita competentelor, trimestrial sau lunar.
  Pentru fiecare caz, casa de asigurari de sanatate deconteaza maximum 4 consultatii pentru acelasi episod de boala acuta/subacuta, pe asigurat, necesare pentru stabilirea diagnosticului, a tratamentului si a evolutiei cazului, cumulat la nivelul medicului de familie si medicului de specialitate din ambulatoriul clinic. Daca cazul este rezolvat la nivelul medicului de familie casa de asigurari de sanatate deconteaza maximum 2 consultatii pentru acelasi episod de boala acuta/subacuta, pe asigurat, necesare pentru stabilirea diagnosticului, a tratamentului si a evolutiei cazului. Pentru acelasi episod de boala acuta/subacuta, in situatia in care au fost acordate de catre medicul de familie una sau doua consultatii, si pentru cazul respectiv este necesara trimiterea catre medicul/medicii de specialitate din ambulatoriul clinic, medicul de familie elibereaza bilet de trimitere catre medicul/medicii de specialitate din ambulatoriul clinic, pe care va mentiona obligatoriu numarul de consultatii acordate (una sau doua consultatii).
  Pentru evaluarea clinica si paraclinica, prescrierea tratamentului si urmarirea evolutiei bolnavilor cu afectiuni cronice, casele de asigurari de sanatate deconteaza pentru un bolnav cu una sau mai multe afectiuni cronice o consultatie lunara, iar prescriptia/prescriptiile medicala/medicale aferenta/aferente pot fi eliberate pentru 30/31, 60/62 sau 90/91/92 de zile.
  Monitorizarea starii de sanatate pentru bolnavii cu afectiuni cronice
  Consultatii la domiciliul asiguratilor - maximum 20 de consultatii pe luna, pe medic cu lista proprie de persoane asigurate inscrise, in aceleasi conditii ca si la cabinetul medical,
  Activitati de support Eliberare de acte medicale: certificat de concediu medical, bilete de trimitere, prescriptii medicale - certificat constatator de deces (cu exceptia situatiilor de suspiciune care necesita expertiza medico-legala, conform prevederilor legale), scutiri medicale pentru copii in caz de imbolnaviri, acte medicale necesare copiilor aflati in plasament din cadrul sistemului de asistenta sociala si protectia copilului, documente medicale eliberate pentru copii, solicitate la intrarea in colectivitate.

  Medicii de familie aflati in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate acorda servicii medicale pe baza unei programari, in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 44/53/2010 privind aprobarea unor masuri de eficientizare a activitatii la nivelul asistentei medicale ambulatorii in vederea cresterii calitatii actului medical in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate.
  Medicii de familie au dreptul sa incaseze contravaloarea serviciilor medicale la cerere, inclusiv pentru situatiile programabile, daca asiguratul solicita efectuarea serviciilor respective inaintea datei programate; In aceste situatii, medicii de familie pot elibera bilete de trimitere sau prescriptii medicale utilizate in sistemul de asigurari sociale de sanatate si decontate de casele de asigurari de sanatate,in conformitate cu prevederile legale in vigoare, in cazul in care pacientul face dovada de asigurat.
  Persoanele inscrise care doresc sa isi schimbe medicul de familie vor adresa o cerere de transfer medicului de familie la care doresc sa se inscrie, precizand numele medicului de la care pleaca. Medicul de familie primitor are obligatia sa anunte in scris (prin posta), in maximum 15 zile lucratoare, medicul de familie de la care a plecat persoana, precum si casa de asigurari de sanatate. Medicul de familie de la care pleaca persoana are obligatia sa transmita fisa medicala (originalul), prin posta, medicului primitor, in termen de 15 zile lucratoare de la solicitare. Cabinetul medical de la care pleaca persoana pastreaza o copie conform cu originalul a fisei medicala a acesteia, conform legii.

  Medicul de familie are urmatoarele obligatii

  • sa inscrie din oficiu copiii care nu au fost inscrisi pe lista unui medic de familie odata cu prima consultatie a copilului bolnav in localitatea de domiciliu sau, dupa caz, de resedinta a acestuia. Nou-nascutul va fi inscris pe lista medicului de familie care a ingrijit gravida, imediat dupa nasterea copilului, daca parintii nu au alta optiune exprimata in scris;
  • sa inscrie pe lista proprie gravidele si lehuzele neinscrise pe lista unui medic de familie, la prima consultatie in localitatea de domiciliu sau, dupa caz, de resedinta a acestora;
  • sa nu refuze inscrierea pe lista a copiilor, la solicitarea parintilor sau a apartinatorilor legali;
  • sa respecte dreptul la libera alegere de catre asigurat a medicului si a furnizorului;
  • sa respecte dreptul asiguratului de a-si schimba medicul de familie dupa expirarea a cel putin 6 luni de la data inscrierii pe lista acestuia; in situatia in care nu se respecta aceasta obligatie, la sesizarea asiguratului, casa de asigurari de sanatate cu care furnizorul a incheiat contract de furnizare de servicii medicale va efectua actualizarea listei medicului de familie de la care asiguratul doreste sa plece, prin eliminarea asiguratului de pe lista.
  • sa prescrie medicamente cu sau fara contributie personala si dupa caz, unele materiale sanitare, precum si investigatii paraclinice numai ca o consecinta a actului medical propriu. Exceptie fac situatiile in care pacientul urmeaza o schema de tratament stabilita pentru o perioada mai mare de 30 de zile calendaristice, initiata de catre medicul de specialitate aflat in relatie contractuala cu casa de asigurari de sanatate, prin prescrierea primei retete pentru medicamente cu sau fara contributie personala si, dupa caz, pentru unele materiale sanitare, precum si situatiile in care medicul de familie prescrie medicamente la recomandarea medicului de medicina muncii. Pentru aceste cazuri, medicul de specialitate din ambulatoriu, precum si medicul de medicina muncii, sunt obligati sa comunice recomandarile formulate, folosind exclusiv formularul tipizat de scrisoare medicala, iar la externarea din spital, recomandarile vor fi comunicate utilizandu-se formularul tipizat de scrisoare medicala sau biletul de iesire din spital, cu obligatia ca acesta sa contina explicit toate elementele prevazute in scrisoarea medicala.
  • Pentru persoanele care se incadreaza in "Programul pentru compensarea in procent de 90% a pretului de referinta al medicamentelor acordate pensionarilor cu venituri realizate numai din pensii de pana la 700 lei/luna", medicul de familie prescrie medicamentele recomandate de catre alti medici aflati in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate, numai daca acestea au fost comunicate pe baza scrisorii medicale; in situatia in care medicul de familie prescrie medicamente cu si fara contributie personala la recomandarea altor medici, conform celor de mai sus, responsabilitatea prescrierii revine exclusiv medicului/medicilor care a/au indicat tratamentul;
  • sa asigure utilizarea formularului de prescriptie medicala pentru medicamente cu si fara contributie personala din sistemul asigurarilor sociale de sanatate, care este formular cu regim special, unic pe tara, sa furnizeze tratamentul adecvat si sa prescrie medicamentele cu si fara contributie personala, de care beneficiaza asiguratii corespunzatoare denumirilor comune internationale aprobate prin hotarare a Guvernului, informand in prealabil asiguratul despre tipurile si efectele terapeutice ale medicamentelor pe care urmeaza sa i le prescrie;
  • sa informeze asiguratii cu privire la obligatiile furnizorului de servicii medicale si ale asiguratului referitoare la actul medical;
  • sa respecte confidentialitatea tuturor datelor si informatiilor privitoare la asigurati, precum si intimitatea si demnitatea acestora;
  • sa asigure utilizarea formularelor cu regim special unice pe tara - bilet de trimitere catre alte specialitati sau in vederea internarii, conform prevederilor actelor normative referitoare la sistemul de asigurari sociale de sanatate;
  • sa respecte programul de lucru si sa il comunice casei de asigurari de sanatate,
  • sa asigure acordarea asistentei medicale in caz de urgenta medico-chirurgicala, ori de cate ori se solicita in timpul programului de lucru, la sediul furnizorului, in limita competentei si a dotarilor existente;
  • sa acorde cu prioritate asistenta medicala femeii gravide si sugarilor;
  • sa afiseze intr-un loc vizibil programul de lucru, numele casei de asigurari de sanatate cu care se afla in relatie contractuala, precum si datele de contact ale acesteia: adresa, telefon, fax, e-mail, pagina web;
  • sa solicite documentele justificative care atesta calitatea de asigurat, documente stabilite in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
  • sa recomande dispozitive medicale de protezare stomii si incontinenta urinara numai ca urmare a scrisorii medicale comunicata de catre medicul de specialitate aflat in relatie contractuala cu casa de asigurari de sanatate;
  • sa intocmeasca bilet de trimitere catre societati de turism balnear si de recuperare si sa consemneze in acest bilet sau sa ataseze in copie, rezultatele investigatiilor efectuate in regim ambulatoriu, precum si data la care au fost efectuate, pentru completarea tabloului clinic al pacientului pentru care face trimiterea; in situatia atasarii la biletul de trimitere a rezultatelor investigatiilor, medicul va mentiona pe biletul de trimitere ca a anexat rezultatele investigatiilor si va informa asiguratul asupra obligativitatii de a le prezenta medicului caruia urmeaza sa i se adreseze;
  • sa asigure utilizarea formularului de bilet de trimitere pentru investigatii paraclinice, care este formular cu regim special unic pe tara si sa recomande investigatiile paraclinice in concordanta cu diagnosticul.
  • sa informeze persoanele asigurate in varsta de peste 18 ani inscrise pe lista sa cu privire la dreptul acestora de a efectua un control medical pentru prevenirea bolilor cu consecinte majore
  • sa informeze parintii asupra vaccinarilor si tipurilor de vaccinuri acordate in cadrul Programului national de imunizare al Ministerului Sanatatii; in cazul in care medicul recomanda parintelui efectuarea unui alt tip de vaccin decat cel asigurat in cadrul Programului national de imunizari, acesta are obligatia de a solicita consimtamantul informat al parintelui pentru utilizarea, respectiv administrarea vaccinului recomandat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
_______________________
Toate drepturile rezervate CASMB 2003-2021
34.207.247.69