CASMB
Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti

9 vizitatori online

  Str. Sergent Matei Dumitru, nr. 1-3, sector 2, Bucuresti - cod postal: 020321
Tel.: 021 315.39.29; 021 315.39.30
Apel gratuit TELVERDE: 0.800.800.951(numar de telefon apelabil din retelele de telefonie fixa)
Fax.: 021 314.27.57
Operator de date cu caracter personal numarul 16339 / 09.04.2010
 

Asigurati
Sunt asigurat?
Cum demonstrez calitatea de asigurat?
Servicii de care beneficiez
Drepturi si obligatii

Informatii despre

Contractul de asigurat
Plata contributiei
Adeverinta de asigurat
Cardul european
Pachetele de servicii medicale valabile de la 1 iunie 2014
Dispozitive medicale acordate prin CASMB
Investigatii paralinice decontate de CASMB
Concedii medicale
Reglementari privind concediile medicale
PET/CT
Medicamente care necesita avizul comisiilor terapeutice
Stadiul de solutionare al cererilor de ingrijiri la domiciliu
Protocoale terapeutice
Formulare utile

Serviciile medicale de recuperare, medicina fizica si balneologie      Reglementarile privind serviciile medicale de recuperare, medicina fizica si balneologie oferite de catre furnizorii de servicii aflati in relatie contractuala cu Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti (CASMB) sunt prevazute in Legea nr. 95/2006 privind reforma in sanatate, Hotararea de Guvern nr. 1389/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate si Ordinul MS/CNAS nr.864/538/201 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru.

PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZA - ACORDAT PERSOANELOR ASIGURATE
 1. Consultatia medicala de specialitate

  • anamneza, examenul clinic general, examenul clinic specific specialitatii respective, stabilirea protocolului de explorari si/sau interpretarea integrativa a explorarilor si a analizelor de laborator disponibile efectuate la solicitarea medicului de familie si/sau a medicului de specialitate, in vederea stabilirii diagnosticului;
  • bilantul articular anatomic si functional, bilantul muscular, intocmirea planului de recuperare;
  • unele manevre specifice pe care medicul le considera necesare;
  • stabilirea conduitei terapeutice si/sau prescrierea tratamentului medical si igieno-dietetic, precum si instruirea in legatura cu masurile terapeutice si profilactice generale si specifice - terapii cu factori naturali terapeutici: apele minerale terapeutice, lacurile si namolurile terapeutice, gazele terapeutice, ansamblul elementelor fizico/chimice ale climatului, inclusiv microclimatul de saline si pesteri, avizate de Ministerul Sanatatii conform legislatiei in vigoare.


  •       Casa de asigurari de sanatate suporta contravaloarea a maximum doua consultatii; fiecare cura de tratament recomandata trebuie sa fie precedata de o consultatie, intr-un interval de la consultatie, la momentul inceperii curei, ce nu poate depasi 30 de zile calendaristice. Casele de asigurari de sanatate pot deconta o a doua consultatie la finalul fiecarei cure, la un interval ce nu poate sa depaseasca 10 zile calendaristice. Pentru situatiile in care unui asigurat nu i se recomanda cura de tratament, casa de asigurari de sanatate deconteaza 2 consultatii.

         Pentru grupele de boli cronice: POLIARTRITA REUMATOIDA, ARTROPATIA PSORIAZICA, ARTRITA JUVENILA, SPONDILITA ANKILOZANTA, pentru care tratamentul se poate prescrie si monitoriza de catre medicul in specialitatea recuperare medicina fizica si balneofizioterapie din unitatile sanitare nominalizate de catre Ministerul Sanatatii, casele de asigurari de sanatate deconteaza o consultatie si prescriptie medicala aferenta trimestrial, respectiv lunar, cu conditia ca aceste servicii sa nu se fi efectuat de catre un alt medic specialist pentru aceeasi perioada.

 2. Servicii medicale-cura de tratament acordate in cabinetele/bazele de tratament

  • Asiguratii au dreptul la servicii de recuperare, medicina fizica si balneologie in baza recomandarii eliberate de catre medicii de specialitate si de catre medicii de familie, in limita competentelor. Serviciile se acorda conform schemei de tratament, pentru perioade si potrivit unui ritm stabilite de catre medicul de specialitate recuperare, medicina fizica si balneologie.

  • Biletul de trimitere este formular cu regim special, unic pe tara, care se intocmeste in trei exemplare. Un exemplar ramane la medicul care a facut trimiterea si doua exemplare sunt inmanate asiguratului, care le depune la furnizorul de servicii medicale clinice inclusiv de recuperare, medicina fizica si balneologie.
   Biletele de trimitere pentru tratament in statiunile balneoclimaterice se fac de catre medicii de familie, de catre medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate si medicii din spital, aflati in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate, pentru perioade si potrivit unui ritm stabilit de medicul de specialitate recuperare, medicina fizica si balneologie.

   Lista serviciilor poate fi consultata aici.

  • Asiguratii au dreptul la maximum 2 cure pe an, dupa care platesc integral serviciile medicale. O cura reprezinta in medie 10 zile de tratament, in medie 4 proceduri/zi.
  • In situatia in care o cura de tratament se intrerupe, furnizorul are obligatia de a anunta casa de asigurari de sanatate despre intreruperea curei, motivul intreruperii si numarul de zile efectuat fata de cel recomandat. O cura de tratament intrerupta se considera o cura finalizata.
  • Serviciile medicale recuperare, medicina fizica si balneologie nu se deconteaza de casele de asigurari de sanatate atunci cand acestea se acorda pentru situatii care privesc corectii de natura estetica si de intretinere, cum ar fi: vergeturi, sindrom tropostatic, gimnastica de intretinere (fitness, body-building) etc. 
  • Contravaloarea serviciilor medicale care nu se regasesc in luista de servicii, precum si a serviciilor medicale acordate la cererea asiguratului (fara recomandare medicala sau fara a indeplini conditiile care ii permit adresare directa) sau in situatia in care asiguratul nu accepta programare pe listele de prioritate se suporta de catre asigurati la tarifele stabilite de furnizori si afisate la cabinetul/laboratorul medical, pentru care se elibereaza chitanta fiscala, cu indicarea serviciului prestat. In aceste situatii furnizorii de servicii medicale nu elibereaza bilete de trimitere sau prescriptii medicale utilizate in sistemul de asigurari sociale de sanatate si decontate de casele de asigurari de sanatate.
OBLIGATIILE FURNIZORULUI DE SERVICII MEDICALE
 • sa informeze asiguratii cu privire la si obligatiile furnizorului de servicii medicale si ale asiguratului referitoare la actul medical;
 • sa respecte confidentialitatea tuturor datelor si informatiilor privitoare la asigurati, precum si intimitatea si demnitatea acestora;
 • sa asigure utilizarea formularelor cu regim special unice pe tara - prescriptii medicale, bilet de trimitere catre alte specialitati sau in vederea internarii, conform prevederilor actelor normative referitoare la sistemul de asigurari sociale de sanatate;
 • sa respecte dreptul la libera alegere de catre asigurat a medicului si a furnizorului;
 • sa respecte programul de lucru
 • sa asigure acordarea serviciilor medicale asiguratilor fara nicio discriminare, folosind formele cele mai eficiente de tratament;
 • sa afiseze intr-un loc vizibil programul de lucru, numele casei de asigurari de sanatate cu care se afla in relatie contractuala, precum si datele de contact ale acesteia: adresa, telefon, fax, e-mail, pagina web;
 • sa asigure acordarea asistentei medicale necesare titularilor cardului european de asigurari sociale de sanatate emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spatiului Economic European, in perioada de valabilitate a cardului, respectiv beneficiarilor formularelor europene emise in baza Regulamentului CE nr. 883 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala respectiv in baza Regulamentului CEE nr. 1408/1971 referitor la aplicarea regimurilor de securitate sociala salariatilor, lucratorilor independenti si membrilor familiilor acestora care se deplaseaza in interiorul comunitatii, dupa caz, in aceleasi conditii ca si persoanelor asigurate in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate din Romania; sa acorde asistenta medicala pacientilor din alte state cu care Romania a incheiat acorduri, intelegeri, conventii sau protocoale internationale cu prevederi in domeniul sanatatii in conditiile prevazute de respectivele documente internationale. Pentru acesti pacienti, furnizorii de servicii medicale in asistenta medicala de recuperare, medicina fizica si balneologie solicita bilet de trimitere pentru acordarea de servicii medicale.
 • sa solicite documentele justificative care atesta calitatea de asigurat;
 • sa informeze medicul de familie, prin scrisoare medicala expediata direct sau prin intermediul asiguratului, cu privire la diagnosticul si tratamentele efectuate si recomandate; sa finalizeze actul medical efectuat, inclusiv prin eliberarea prescriptiei medicale pentru medicamente cu sau fara contributie personala dupa caz, a biletului de trimitere pentru investigatii paraclinice, a certificatului de concediu medical pentru incapacitate temporara de munca, dupa caz, atunci cand concluziile examenului medical impun acest lucru,
 • sa intocmeasca liste de prioritate pentru servicii medicale programabile, daca este cazul;
 • sa acorde cu prioritate asistenta medicala femeii gravide si sugarilor;
 • sa incaseze sumele reprezentand fie contributia personala pentru unele servicii medicale, fie coplata pentru alte servicii medicale de care au beneficiat asiguratii, cu respectarea prevederilor legale in vigoare;

_______________________
Toate drepturile rezervate CASMB 2003-2018
admin
54.80.185.137