CASMB
Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti

30 vizitatori online

  Str. Sergent Matei Dumitru, nr. 1-3, sector 2, Bucuresti - cod postal: 020321
Tel.: 021 315.39.29; 021 315.39.30
Apel gratuit TELVERDE: 0.800.800.951(numar de telefon apelabil din retelele de telefonie fixa)
Fax.: 021 314.27.57
Operator de date cu caracter personal numarul 16339 / 09.04.2010
 

Asigurati
Sunt asigurat?
Cum demonstrez calitatea de asigurat?
Servicii de care beneficiez
Drepturi si obligatii

Informatii despre

Contractul de asigurat
Plata contributiei
Adeverinta de asigurat
Cardul european
Pachetele de servicii medicale valabile de la 1 iunie 2014
Dispozitive medicale acordate prin CASMB
Investigatii paralinice decontate de CASMB
Concedii medicale
Reglementari privind concediile medicale
PET/CT
Medicamente care necesita avizul comisiilor terapeutice
Stadiul de solutionare al cererilor de ingrijiri la domiciliu
Protocoale terapeutice
Formulare utile

Ultima actualizare: 08.05.2014

DOCUMENTE NECESARE PENTRU PLATA CONTRIBUTIEI DE SANATATE
PENTRU
CETATENII ROMANI CU DOMICILIUL IN ROMANIA
Asiguratii care realizeaza venituri impozabile din activitati independente:
 • Autorizatie de functionare;
 • Declaratii/decizii pentru plati anticipate emise de ANAF 2009 - 2012 sau din momentul autorizarii, dupa caz(copie);
 • Decizii de impunere finala emise de ANAF 2008 - 2012 sau din momentul autorizarii, dupa caz(copie);
 • Carte de identitate/Buletin de identitate(copie).
 • Obs. daca acest venit este singurul asupra caruia se calculeaza contributia, aceasta nu poate fi mai mica decat cea calculata la un salariu de baza minim brut pe tara, lunar;(legea 95/2006, art.257, alin. 2, lit.b).
Asiguratii care obtin venituri din cedarea folosintei bunurilor:
 • Decizii pentru plati anticipate emise de ANAF 2009 - 2012 sau din momentul incheierii contractului de inchiriere, dupa caz (copie);
 • Carte de identitate/Buletin de identitate(copie).
 • Declaratie pe proprie raspundere.
Asiguratii care obtin venituri din dividende:
 • Certificat constator eliberat de ONRC(B-dul Unirii nr 74);
 • Bilanturi contabile la 31.decembrie - copie;
 • Anexe la bilant (2008-2012) - proces verbal de repartizare a profitului, balante contabile - copie;
 • CUI, act constitutiv, certificat de mentiuni privind eventualele modificari de capital social sau parti sociale-copie;
 • Carte de identitate/Buletin de identitate(copie).
 • Declaratie pe proprie raspundere.
Asiguratii care obtin venituri din proprietate intelectuala:
 • Contracte de cesiune drepturi de autor - copie;
 • Declaratii privind venitul global pentru 2008- iunie 2012 sau din momentul obtinerii acestui venit, dupa caz (copie);
 • Carte de identitate/Buletin de identitate(copie).
 • Declaratie pe proprie raspundere.
Asiguratii care nu au obtinut venituri impozabile si solicita pentru prima data in ultimii 5 ani calitatea de asigurat in sistemul de asigurari sociale de sanatate:
 • Inregistrarea obligatiei si plata se face direct la Administratia Financiara de sector;
Pentru asigurati aflati in evidenta CASMB, in vederea comunicarii obligatiilor de plata restante scadente la 30 iunie 2012:
 • Inregistrarea obligatiei si plata se face direct la Administratia Financiara de sector;
 • Carte de identitate/Buletin de identitate (copie);
 • Certificat constatator de la Oficiul National al Registrului Comertului pentru persoana fizica (din care sa reiasa calitatea de asociat / actionar la o societate comerciala);
 • Declaratie pe proprie raspundere.
Asiguratii care realizeaza venituri impozabile din strainatate:
 • Declaratia 224 inregistrata la ANAF-pentru fiecare luna in care s-a obtinut acest venit-copie;
 • Carte de identitate/Buletin de identitate(copie).
Documente suplimentare, in scopul completarii perioadei termenelor de prescriptie:
 • Student/masterand - copie diploma licenta/masterat/carnet student/adeverinta;
 • Salariat - copie carte de munca sau adeverinte de salariat emise de angajator pentru perioadele in care s-au obtinut venituri salariale;
 • Pensionar - decizie de pensionare;
 • Revizuiri medicale anuale 2009 - 2012 pentru pierderea capacitatii de munca / invaliditate - copie;
 • Certificat de incadrare in grad de handicap valabil si ultimul talon de indemnizatie handicap pentru persoanele cu handicap - copie;
 • Decizie sau Legitimatie pentru beneficiarii de Legi speciale (118/1990, 341/2004, 189/2000, 44/1994, 309/2002) - copie.

Fiecare persoana aflata in evidenta CASMB are obligatia sa depuna si declaratii privind obligatiile la FNUASS (Anexa 5) pentru fiecare an fiscal in parte, declaratii care se pot descarca de pe website-ul institutiei noastre www.casmb.ro. (legea 95/2006, art.215, alin.3).


Date fiind multitudinea si complexitatea cazurilor , pentru completarea corecta a dosarului de asigurat in scopul achitarii contributiei la FNUASS, obtinerea calitatii de asigurat sau a cardului European, puteti solicitati informatii suplimentare in cadrul Biroului de evident a Contributiilor - etajul 1 sau la Informatii -parter din sediul Gheorghe Titeica 142, sector 2.
NOTA
      Conform OUG 125/2011, incepand cu 01.07.2012 competenta de administrare a contributiilor sociale obligatorii datorate de persoanele fizice revine Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
      Conform Legii 95/2006-privind reforma in domeniul sanatatii cu modificarile si completarile ulterioare:
Art 259

       (7) Persoanele care au obligatia de a se asigura si nu pot dovedi plata contributiei sunt obligate, pentru a obtine calitatea de asigurat
      a) sa achite contributia legala lunara pe ultimele 6 luni, daca nu au realizat venituri impozabile pe perioada termenelor de prescriptie privind obligatiile fiscale, calculata la salariul minim brut pe tara in vigoare la data platii, calculandu-se majorari de intarziere;
      b) sa achite pe intreaga perioada a termenelor de prescriptie privind obligatiile fiscale contributia legala lunara calculata asupra veniturilor impozabile realizate, precum si obligatiile fiscale accesorii de plata prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, daca au realizat venituri impozabile pe toata aceasta perioada;
      c) sa achite atat contributia legala lunara si obligatiile fiscale accesorii prevazute la lit. b) pentru perioada in care au realizat venituri impozabile, cat si contributia legala lunara, precum si majorarile de intarziere prevazute la lit. a) sau, dupa caz, obligatiile fiscale accesorii, pentru perioada in care nu au fost realizate venituri impozabile pe o perioada mai mare de 6 luni;
      Aceasta prevedere se aplica situatiilor in care in cadrul termenelor de prescriptie fiscala exista atat perioade in care s-au realizat venituri impozabile, cat si perioade in care nu s-au realizat astfel de venituri. In cazul in care perioada in care nu s-au realizat venituri impozabile este mai mica de 6 luni, se achita contributia legala lunara proportional cu perioada respectiva, inclusiv majorarile de intarziere si obligatiile fiscale accesorii, dupa caz.
       (8) Pentru situatiile prevazute la alin. (7) termenele de prescriptie privind obligatiile fiscale se calculeaza incepand cu data primei solicitari de acordare a serviciilor medicale, la notificarea caselor de asigurari de sanatate sau la solicitarea persoanelor in vederea dobandirii calitatii de asigurat, dupa caz.


DOCUMENTE NECESARE PENTRU PLATA CONTRIBUTIEI DE SANATATE
PENTRU
CETATENII STRAINI CU REZIDENTA IN ROMANIA
 • Copie dupa Documentul de identitate ce confera dreptul de rezidenta pe teritoriul Romaniei;
 • Certificatul constatator de la Oficiul National al Registrului Comertului (Bdul.Unirii, Nr.74) ; pentru perioadele de rezidenta in care a avut calitatea de asociat/administrator se depun documentele contabile pentru fiecare exercitiu financiar din perioada 2006-2010:
  • Bilanturi contabile
  • Anexe la bilantul contabil - proces verbal de repartizare profit, balante contabile
  • Act constitutiv
  • Certificatul Unic de Inregistrare, certificate de mentiune pentru eventualele modificari ale capitalului social sau parti sociale
 • Adeverintade la Autoritatea pentru straini sau Declaratie notarialadin care rezulta perioadele din ultimii 5 ani in care a obtinut document de identitate (legitimatie de sedere/ permis de sedere), daca dreptul de rezidenta a fost acordat intr-o perioada mai scurta de 5 ani
 • Declaratie notariala din care sa rezulte perioada din ultimii 5 ani in care a obtinut venituri impozabile pe teritoriul Romaniei si natura acestora ;
 • Alte documente care atesta cuantumul veniturilor impozabile:
  • Declaratii privind veniturile din salarii, obtinute din strainatate, a caror impunere se realizeaza in Romania, pentru persoanele detasate
  • Declaratii de impunere in cazul persoanelor care obtin venituri din activitati independente
  • Decizii de impunere pentru beneficiarii de venituri din cedarea folosintei bunurilor
  • Alte documente care atesta cuantumul veniturilor impozabile pe teritoriul Romaniei

NOTA
      Toti cetatenii romani cu domiciliul in tara, cetatenii straini si apatrizii care au solicitat si obtinut prelungirea dreptului de sedere temporara sau au domiciliul in Romania care nu fac parte din categoriile de asigurati fara plata contributiei, sau cu plata contributiei din alte surse au obligatia platii contributiei la Fondul National Unic al Asigurarilor Sociale de Sanatate (FNUASS)       Pentru a obtine calitatea de asigurat, persoanele care au obligatia de a se asigura si nu pot dovedi plata contributiei sunt obligate:

      a) sa achite contributia legala lunara pe ultimele 6 luni, daca nu au realizat venituri impozabile pe perioada termenelor de prescriptie privind obligatiile fiscale, calculata la salariul minim brut pe tara in vigoare la data platii, calculandu-se majorari de intarziere;
      In cazul in care perioada in care nu s-au realizat venituri impozabile este mai mica de 6 luni, se achita contributia legala lunara proportional cu perioada respectiva, inclusiv majorarile de intarziere si obligatiile fiscale accesorii, dupa caz.

      b) sa achite, pe intreaga perioada a termenelor de prescriptie privind obligatiile fiscale, contributia legala lunara calculata asupra veniturilor impozabile realizate, precum si obligatiile fiscale accesorii de plata prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, daca au realizat venituri impozabile pe toata aceasta perioada;

      Termenele de prescriptie privind obligatiile fiscale se calculeaza incepand cu data primei solicitari de acordare a serviciilor medicale, la notificarea caselor de asigurari de sanatate sau la solicitarea persoanelor in vederea dobandirii calitatii de asigurat, dupa caz.
      Declaratiile privind obligatiile de plata la FNUASS se depun la casele de asigurari de sanatate cu care persoana fizica asigurata a incheiat contractul de asigurare.


_______________________
Toate drepturile rezervate CASMB 2003-2011
admin
54.167.41.199