CASMB
Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti

13 vizitatori online

  Str. Sergent Matei Dumitru, nr. 1-3, sector 2, Bucuresti - cod postal: 020321
Tel.: 021 315.39.29; 021 315.39.30
Apel gratuit TELVERDE: 0.800.800.951(numar de telefon apelabil din retelele de telefonie fixa)
Fax.: 021 314.27.57
Operator de date cu caracter personal numarul 16339 / 09.04.2010
 

Asigurati
Sunt asigurat?
Cum demonstrez calitatea de asigurat?
Servicii de care beneficiez
Drepturi si obligatii

Informatii despre

Contractul de asigurat
Plata contributiei
Adeverinta de asigurat
Cardul european
Pachetele de servicii medicale valabile de la 1 iunie 2014
Dispozitive medicale acordate prin CASMB
Investigatii paralinice decontate de CASMB
Concedii medicale
Reglementari privind concediile medicale
PET/CT
Medicamente care necesita avizul comisiilor terapeutice
Stadiul de solutionare al cererilor de ingrijiri la domiciliu
Protocoale terapeutice
Formulare utile

Ultima actualizare: 02.12.2011

Asigurati - Concedii medicale si indemnizatii de asigurari sociale

       In conformitate cu O.U.G.158/2005  cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele care se pot asigura pentru concedii medicale si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate sunt:

  <<ART. 1
 1. Persoanele asigurate pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate in sistemul de asigurari sociale de sanatate, denumite in continuare asigurati, au dreptul, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, pe perioada in care au domiciliul sau resedinta pe teritoriul Romaniei, la concedii medicale si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, daca:
  1. desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca sau in baza raportului de serviciu;
  2. desfasoara activitati in functii elective sau sunt numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului, precum si membrii cooperatori dintr-o organizatie a cooperatiei mestesugaresti, ale caror drepturi si obligatii sunt asimilate, in conditiile prezentei legi, cu ale persoanelor prevazute la lit.A;
  3. beneficiaza de drepturi banesti lunare ce se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj, in conditiile legii.
 2. De aceleasi drepturi beneficiaza si persoanele care nu se afla in una dintre situatiile prevazute la alin. (1), dar sunt:
  1. asociati, comanditari sau actionari;
  2. *** abrogat
  3. membri ai asociatiei familiale;
  4. autorizate sa desfasoare activitati independente;
  5. persoane care incheie un contract de asigurari sociale pentru concedii si indemnizatii pentru maternitate si concedii si indemnizatii pentru ingrijirea copilului bolnav, in conditiile in care au inceput stagiul de cotizare pana la data de 1 ianuarie 2006.
 3. Persoanele prevazute la alin. (2), care au calitatea de pensionari, nu sunt asigurate conform prezentei ordonante de urgenta, cu exceptia pensionarilor de invaliditate gradul III si a pensionarilor nevazatori, care se afla in una dintre situatiile prevazute la lit. c) si d).>>

       Pentru aceste categorii de persoane, asigurarea pentru concedii si indemnizatii este facultativa, insa pot beneficia de indemnizatii pentru concediile medicale doar persoanele care depun declaratia de asigurare (Anexa 4) impreuna cu dovada venitului si platesc contributia pentru concedii si indemnizatii pentru acest venit(Decizie de impunere de la Administratia financiara, Contract de asigurare de la Casa de Pensii, etc.).
       Cota de contributie este de 0,85% asupra:

 • veniturilor din deciziile de impunere estimative/anuale eliberate de unitatile fiscale teritoriale
 • indemnizatiei lunare a asociatului unic, la nivelul valorii inscrise in declaratia de asigurari sociale sau asupra venitului din dividende estimat a se realiza pe anul in curs, pentru asociati, comanditari sau actionari; (baza lunara de calcul a contributiei nu poate depasi plafonul a 12 salarii minime brute pe tara)

       Termenul de plata a contributiilor pentru concedii si indemnizatii este pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza plata.
       Stagiul minim de cotizare pentru acordarea drepturilor este de o luna de 22 de zile lucratoare realizata in ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical.
       Ori de cate ori intervin modificari asupra elementelor care au stat la baza declaratiei de asigurare pentru concedii si indemnizatii (venit, nume, date de contact), este obligatorie depunerea comunicarii de modificare a acesteia, in termen de maximum 30 de zile de la aparitia modificarii respective, (Anexa 5)
       Persoanele fizice asigurate pe baza de declaratie de asigurare pot solicita retragerea declaratiei de asigurare pentru concedii si indemnizatii prin depunerea la CASMB a solicitarii de retragere a declaratiei de asigurare pentru concedii si indemnizatii, (Anexa 6) Nedepunerea formularului-tip de retragere a declaratiei de asigurare pentru concedii si indemnizatii nu exonereaza asiguratul de obligatiile asumate prin declaratia de asigurare pentru concedii si indemnizatii.
       Pentru obtinerea indemnizatiei de asigurari sociale, solicitantii trebuie sa depuna urmatoarele documente:
 • In cazul concediilor medicale initiale:
  • Cererea tip privind solicitarea indemnizatiei de asigurari sociale de sanatate (Anexa 9) - 2 exemplare / concediu medical;
  • Concediul medical (ambele formulare, vizate de medicul de familie)
   Nota: Pentru avocati se aduc 2 copii ale concediului medical semnat, parafat si stampilat de catre medicul prescriptor, conform Ordin 60/32/2006, art 72. Certificatul medical original (formular alb + roz) se depune la Barou.
  • Copie dupa Declaratia de asigurare (Anexa 4)
  • Copie dupa dovada venitului (Decizie de impunere de la Administratia financiara, Contract de Asigurare de la Casa de Pensii etc)
  • Copie dupa dovada platii contributiei pentru concedii si indemnizatii (chitanta, OP)
  • copie extras cont (daca se vrea plata concediului medical intr-un cont, altfel banii se ridica de la casierie CASMB Floreasca).
 • In cazul concediilor medicale in continuare:
  • Cererea tip privind solicitarea indemnizatiei de asigurari sociale de sanatate (Anexa 9)  - 2 exemplare / concediu medical;
  • Concediul medical (ambele formulare, vizate de medicul de familie).
   Nota: Pentru avocati se aduc 2 copii ale concediului medical semnat, parafat si stampilat de catre medicul prescriptor, conform Ordin 60/32/2006, art 72. Certificatul medical original (formular alb + roz) se depune la Barou.
  • copie extras cont (daca se vrea plata concediului medical intr-un cont, altfel banii se ridica de la casierie CASMB Floreasca).
       Persoanele aflate intr-una din urmatoarele situatii de exceptie pot solicita plata concediilor de catre CASMB, atat timp cat concediul medical este pe acelasi cod de diagnostic si fara nicio zi de intrerupere:
 • fosti salariati care erau in concediu medical si daca incetarea activitatii a fost din motive neimputabile lor (faliment, suspendare de activitate, desfiintarea locului de munca etc)
 • salariati cu contract de munca pe perioada determinata
 • femei gravide, daca nasterea survine in interval de maxim 9 luni de la desfacerea contractului de munca sau de la incetarea somajului
       Documente necesare pentru solicitarea platii concediilor de catre CASMB, dupa caz:

 • cerere tip (Anexa 9) - 2 exemplare / concediu medical
 • copie dupa contractul de munca pe perioada determinata
 • copie dupa decizia de incetare a activitatii
 • adeverinta de venit cu venitul brut si numarul de zile lucratoare pentru sase luni anterioare concediului medical initial si pana la incetarea activitatii
 • copie dupa ultimul concediu medical platit de catre angajator (vizat la Platitor, completat la Platitor si cu stampila "Conform cu originalul")
 • in cazul in care angajatorul plateste doar o parte din concediul medical (pana la incetarea activitatii) si restul urmeaza a fi platit de catre CASMB, copie dupa certificatul medical, nevizat la Platitor, necompletat la Platitor si cu viza "Conform cu originalul"
 • copie extras cont (daca se vrea plata concediului medical intr-un cont, altfel banii se ridica de la casierie CASMB Floreasca).
      Plata contributiei pentru fondul de concedii si indemnizatii 0,85% se poate face
 • prin virament bancar, in contul: RO36 TREZ 7002 6210 5030 3XXX, deschis la Trezoreria Operativa a Municipiului Bucuresti, Beneficiar CASMB, CIF 11629740
 • in numerar, la casieria institutiei, pe baza dispozitiei de i;ncasare, eliberata de Biroul Evidenta Contributii( sediul din Gheorghe Titeica 142, sector 2, etajul I).
      Pentru a beneficia de concedii si indemnizatii, in baza OUG 158/2005, fiecare persoana trebuie sa se inregistreze prin depunerea declaratiei la Compartimentul Decontari Concedii Medicale, sediul din Gheorghe Titeica, 142, etajul II, camera 7.


Anexa 4 - Declaratia de asigurare
Anexa 5 - Comunicare de modificare
Anexa 6 - Solicitare de retragere a declaratiei de asigurare
Anexa 9 - Cerere pentru solicitarea indemnizatiei

_______________________
Toate drepturile rezervate CASMB 2003-2020
admin
34.238.190.122