CASMB
Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti

26 vizitatori online

  Str. Sergent Matei Dumitru, nr. 1-3, sector 2, Bucuresti - cod postal: 020321
Tel.: 021 315.39.29; 021 315.39.30
Apel gratuit TELVERDE: 0.800.800.951(numar de telefon apelabil din retelele de telefonie fixa)
Fax.: 021 314.27.57
Operator de date cu caracter personal numarul 16339 / 09.04.2010
 

Asigurati
Sunt asigurat?
Cum demonstrez calitatea de asigurat?
Servicii de care beneficiez
Drepturi si obligatii

Informatii despre

Contractul de asigurat
Plata contributiei
Adeverinta de asigurat
Cardul european
Pachetele de servicii medicale valabile de la 1 iunie 2014
Dispozitive medicale acordate prin CASMB
Investigatii paralinice decontate de CASMB
Concedii medicale
Reglementari privind concediile medicale
PET/CT
Medicamente care necesita avizul comisiilor terapeutice
Stadiul de solutionare al cererilor de ingrijiri la domiciliu
Protocoale terapeutice
Formulare utile

Ultima actualizare: 14.07.2014 10:27


Investigatii paraclinice decontate de CASMB


       Asiguratii beneficiaza de investigatii medicale paraclinice (analize de laborator, radiologie, imagistica, medicina nucleara si explorari functionale) in baza biletului de trimitere eliberat de catre medicul de familie sau mediul specialist, dupa caz.
       Casele de asigurari de sanatate deconteaza furnizorilor de servicii medicale paraclinice cu care au incheiat contracte contravaloarea serviciilor medicale paraclinice acordate asiguratilor, indiferent de casa de asigurari de sanatate la care este luat in evidenta asiguratul, cu conditia ca medicul care a eliberat biletul de trimitere sa se afle in relatie contractuala cu aceeasi casa de asigurari de sanatate cu care se afla in relatie contractuala furnizorul de servicii medicale paraclinice.

       LISTA INVESTIGATIILOR MEDICALE PARACLINICE POATE FI CONSULTATA AICI: click.
  • Biletul de trimitere pentru investigatiile paraclinice este formular cu regim special, unic pe tara, care se intocmeste in doua exemplare si are o valabilitate de maximum 30 de zile calendaristice de la data emiterii.
  • Prin exceptie, biletele de trimitere pentru efectuarea de investigatii paraclinice specifice pentru afectiunile cuprinse in unele programe nationale de sanatate: diabetul si bolile de nutritie, precum si cele pentru afectiunile oncologice, au valabilitate de pana la 90 de zile calendaristice.
  • Pentru celelalte boli cronice, valabilitatea biletului de trimitere pentru investigatii paraclinice specifice este de pana la 60 zile calendaristice.
  • Biletul de trimitere pentru investigatii paraclinice - examinari histopatologice si citologice are termen de valabilitate 90 de zile calendaristice.
  • Biletul de trimitere pentru investigatii paraclinice recomandate de medicul de familie/medicul de specialitate din ambulatoriu, care are evidentiat „management de caz”, are o valabilitate de 90 zile calendaristice.
       In situatia in care, din motive obiective, investigatiile nu au putut fi efectuate la momentul prezentarii, furnizorul de servicii medicale paraclinice are obligatia de a-l programa in perioada de valabilitate a biletului de trimitere, consemnand pe verso-ul exemplarului de bilet de trimitere data prezentarii pentru programare si data programarii, semnatura si stampila furnizorului; daca asiguratul refuza programarea, furnizorul va restitui asiguratului biletul de trimitere pentru ca acesta sa se poata prezenta la alt furnizor de investigatii medicale paraclinice.
       La momentul prezentarii la furnizorul de investigatii paraclinice din ambulatoriu pentru efectuarea investigatiilor, asiguratul va declara pe proprie raspundere pe verso-ul biletului de trimitere, ca a fost sau nu internat pe perioada de la data eliberarii biletului de trimitere pana la data efectuarii investigatiilor.
       Daca in perioada de valabilitate a biletului de trimitere pentru investigatii medicale paraclinice un asigurat se interneaza in spital fara ca investigatiile recomandate sa fie efectuate in ambulatoriu anterior internarii, biletul de trimitere isi pierde valabilitatea, cu exceptia biletelor de trimitere pentru investigatii medicale paraclinice de inalta performanta daca acestea nu au fost efectuate in timpul spitalizarii, cu reconfirmarea pe biletul de trimitere a necesitatii efectuarii acestor investigatii de catre medicul care a facut trimiterea.
       Investigatiile medicale paraclinice efectuate unui asigurat in ambulatoriu pe perioada in care acesta a fost internat precum si in perioada de la data externarii pana la data expirarii termenului de valabilitate a biletului de trimitere nu se deconteaza de casa de asigurari de sanatate sau daca acestea au fost decontate se recupereaza de la furnizorul de investigatii medicale paraclinice - daca pe verso-ul biletului de trimitere nu este consemnata declaratia asiguratului cu exceptia investigatiilor medicale paraclinice de inalta performanta daca acestea nu au fost efectuate in timpul spitalizarii, cu reconfirmarea pe biletul de trimitere a necesitatii efectuarii acestor investigatii de catre medicul care a facut trimiterea.
       In situatia in care casa de asigurari de sanatate constata ca, pe perioada de valabilitate a biletului de trimitere pentru investigatii medicale paraclinice, asiguratul a fost internat intr-un spital si declaratia pe proprie raspundere consemnata pe verso-ul biletului de trimitere este contrara celor constatate, prejudiciul se recupereaza de la asigurat.
In situatia in care, casa de asigurari de sanatate constata ca, la data recoltarii probei/probelor pentru examinari histopatologice /citologice la nivelul laboratorului sau de catre medicul de specialitate din ambulatoriul clinic, asiguratul a fost internat intr-un spital si declaratia pe proprie raspundere este contrara celor constatate, prejudiciul se recupereaza de la asigurat.
       Este interzisa inlocuirea sau adaugarea altor investigatii paraclinice pe biletul de trimitere prin completarea acestuia la nivelul laboratorului/punctului de lucru.
       Serviciile de inalta performanta (RMN, CT, scintigrafie si angiografie) se acorda in baza biletului de trimitere pentru investigatii medicale paraclinice de inalta performanta care se intocmeste in 2 exemplare, din care unul ramane la medicul care a facut trimiterea si unul la furnizorul care a efectuat serviciul/serviciile de inalta performanta, pe care il va prezenta casei de asigurari de sanatate doar la solicitarea acesteia. Biletul de trimitere pentru investigatii medicale paraclinice este formular cu regim special, unic pe tara si are valabilitate 90 de zile.
       Contravaloarea serviciilor medicale paraclinice care nu se regasesc in Lista investigatiilor paraclinice se suporta de catre asigurati la tarifele stabilite de furnizori si afisate la cabinetul/laboratorul medical, pentru care se elibereaza documentul fiscal, conform prevederilor legale in vigoare, cu indicarea serviciului prestat.
       Pacientii din statele membre ale Uniunii Europene/Spatiului Economic European/Confederatiei Elvetiene, titulari de card european de asigurari sociale de sanatate, in perioada de valabilitate a cardului, beneficiaza in ambulatoriul de specialitate pentru specialitatile paraclinice, de serviciile medicale prevazute in Lista de investigatii paraclinice, pe baza biletelor de trimitere pentru investigatii medicale paraclinice eliberate de medici de familie, respectiv de medici de specialitate din specialitatile clinice.
       Pacientii din statele membre ale Uniunii Europene/Spatiului Economic European/Confederatiei Elvetiene, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise in baza Regulamentului CE nr. 883 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala, beneficiaza in ambulatoriul de specialitate pentru specialitatile paraclinice, de serviciile medicale prevazute in Lista de servicii paraclinice. Furnizorii de servicii medicale in asistenta medicala ambulatorie de specialitate acorda servicii medicale numai pe baza biletului de trimitere in aceleasi conditii ca si persoanelor asigurate in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate din Romania, cu exceptia situatiei in care pacientii respectivi beneficiaza de servicii medicale programate acordate cu autorizarea prealabila a institutiilor competente din statele membre ale Uniunii Europene/Spatiului Economic European/Confederatiei Elvetiene.
       Pacientii din statele cu care Romania a incheiat acorduri, intelegeri, conventii sau protocoale internationale cu prevederi in domeniul sanatatii, beneficiaza in ambulatoriul de specialitate pentru specialitatile paraclinice, de serviciile medicale prevazute in Lista de investigatii paraclinice in conditiile prevazute de respectivele documente internationale.


_______________________
Toate drepturile rezervate CASMB 2003-2020
admin
35.172.233.2