CASMB
Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti

20 vizitatori online

  Str. Sergent Matei Dumitru, nr. 1-3, sector 2, Bucuresti - cod postal: 020321
Tel.: 021 315.39.29; 021 315.39.30
Apel gratuit TELVERDE: 0.800.800.951(numar de telefon apelabil din retelele de telefonie fixa)
Fax.: 021 314.27.57
Operator de date cu caracter personal numarul 16339 / 09.04.2010
 

Asigurati
Sunt asigurat?
Cum demonstrez calitatea de asigurat?
Servicii de care beneficiez
Drepturi si obligatii

Informatii despre

Contractul de asigurat
Plata contributiei
Adeverinta de asigurat
Cardul european
Pachetele de servicii medicale valabile de la 1 iunie 2014
Dispozitive medicale acordate prin CASMB
Investigatii paralinice decontate de CASMB
Concedii medicale
Reglementari privind concediile medicale
PET/CT
Medicamente care necesita avizul comisiilor terapeutice
Stadiul de solutionare al cererilor de ingrijiri la domiciliu
Protocoale terapeutice
Formulare utile

Ultima actualizare: 17.06.2014 14:20


Modalitatea de prescriere, procurare si decontare a dispozitivelor medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale in ambulatoriu


     
 • Dispozitivele medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale in ambulatoriu se acorda pentru o perioada determinata ori nedeterminata, in baza unei prescriptii medicale sub forma unei recomandari medicale tipizate conform modelului prevazut in anexa nr. 39 D (care poate fi vizualizata/descarcata aici: click) la Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 619/360/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2014 a H.G. nr.400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014 - 2015, eliberate de medicul de specialitate aflat in relatie contractuala cu casa de asigurari de sanatate, direct sau prin reprezentantul legal.
 • Prescriptia medicala va contine in mod obligatoriu numele casei de asigurari de sanatate cu care medicul care elibereaza prescriptia medicala se afla in relatie contractuala si numarul contractului, se elibereaza in 3 exemplare, dintre care un exemplar ramane la medic, un exemplar insoteste cererea si se depune la casa de asigurari de sanatate si un exemplar ramane la asigurat, pe care il preda furnizorului de dispozitive medicale impreuna cu decizia de aprobare a dispozitivului medical eliberata de casa de asigurari de sanatate.
 • Prescriptia medicala trebuie sa contina denumirea si tipul dispozitivului medical din LISTA DISPOZITIVELOR MEDICALE, care poate fi consultata aici: click.
 • In prescriptia medicala se va mentiona obligatoriu ca deficienta organica sau functionala nu este ca urmare a unei boli profesionale sau a unui accident de munca ori sportiv. In acest sens, se solicita o declaratie a asiguratului pe propria raspundere din care sa rezulte ca deficienta organica sau functionala nu a aparut in urma unei boli profesionale, a unui accident de munca sau sportiv; declaratia ramane la medicul care intocmeste prescriptia.
      Pentru obtinerea dispozitivului medical, asiguratul, unul din membrii de familie (parinte, sot/sotie, fiu/fiica), o persoana imputernicita legal in acest sens de acesta sau reprezentantul legal al asiguratului depune o cerere la casa de asigurari de sanatate in evidentele careia se afla asiguratul beneficiar al dispozitivului, insotita de un document justificativ care atesta calitatea de asigurat (adeverinta de asigurat/salariat), actul de identitate (in copie), codul numeric personal - CNP/cod unic de asigurare, prescriptia medicala pentru dispozitivul medical si declaratia pe propria raspundere din care sa rezulte ca deficienta organica sau functionala nu a aparut in urma unei boli profesionale, a unui accident de munca sau sportiv. Pentru copiii in varsta de pana la 14 ani se ataseaza prescriptia medicala pentru dispozitivul medical recomandat, cu specificarea domiciliului copilului, si certificatul de nastere (in copie), cu codul numeric personal - CNP/cod unic de asigurare. Copiile se vizeaza de casa de asigurari de sanatate pe baza originalelor.
      Prescriptiile medicale isi pierd valabilitatea daca nu sunt depuse la casa de asigurari de sanatate in termen de 30 de zile de la data emiterii.
 • Prescriptia medicala pentru protezarea auditiva trebuie sa fie insotita de audiograma tonala liminara si audiograma vocala, eliberate de un furnizor care se afla in relatie contractuala cu casa de asigurari de sanatate. Pentru copii, la recomandarea medicului de specialitate, audiograma vocala se poate excepta. Audiogramele contin numele si prenumele asiguratului, CNP-ul/codul unic de asigurare al acestuia, data si locul efectuarii, dovada calibrarii/etalonarii anuale a audiometrelor utilizate.
 • Prescriptia medicala pentru protezarea vizuala - implant cu lentile intraoculare - trebuie sa fie insotita de biometria eliberata de un furnizor de servicii medicale aflat in relatie contractuala cu casa de asigurari de sanatate.
 • In cazul protezarii membrului inferior, dupa o interventie chirurgicala, un asigurat poate beneficia inaintea protezarii definitive, de o proteza provizorie. In aceasta situatie medicul care face recomandarea va mentiona pe prescriptia medicala modul de protezare si tipul protezei definitive. In situatii speciale, pentru acelasi segment anatomic medicul specialist poate prescrie o alta protezare care sa cuprinda atat proteza provizorie cat si proteza definitiva sau direct proteza definitiva.
 • Pentru dispozitivele de protezare stomii in cazul pacientilor cu stome permanente si pentru dispozitive pentru incontinenta/retentie urinara, in cazul pacientilor cu incontinenta urinara permanenta, medicul va mentiona pe prescriptia medicala "stoma permanenta" respectiv "incontinenta urinara permanenta".
 • Pentru dispozitivele de protezare stomii si incontinenta urinara, cu exceptia cateterului urinar, recomandarea se poate face si de catre medicul de familie pe lista caruia se afla inscris asiguratul, aflat in relatie contractuala cu aceeasi casa de asigurari de sanatate unde este in evidenta si asiguratul, in baza scrisorii medicale/bilet de iesire din spital transmisa de catre medicul de specialitate aflat in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate. Prescriptia medicala va contine in mod obligatoriu in acest caz si numele casei de asigurari de sanatate cu care medicul de specialitate, care a transmis scrisoarea medicala/biletul de iesire din spital, se afla in relatie contractuala si numarul contractului incheiat de catre acesta sau reprezentantul legal; biletul de iesire din spital va contine obligatoriu si explicit toate elementele prevazute in modelul de scrisoare medicala.
 • In situatia pacientilor cu stome permanente pentru obtinerea dispozitivelor de protezare stomii, prescriptia medicala pe care este completata mentiunea "stoma permanenta" se depune impreuna cu prima cerere la casa de asigurari de sanatate o singura data intr-un an calendaristic. In situatia pacientilor cu incontinenta/retentie urinara permanenta pentru obtinerea dispozitivelor de incontinenta urinara, prescriptia medicala pe care este completata mentiunea incontinenta/retentie urinara permanenta se depune impreuna cu prima cerere la casa de asigurari de sanatate o singura data intr-un an calendaristic.
      Casa de asigurari de sanatate, in termen de cel mult 3 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii, este obligata sa ia o hotarare privind acceptarea sau respingerea cererii. Respingerea cererii de catre casa de asigurari de sanatate se face in scris si motivat, cu indicarea temeiului legal.
      In cazul acceptarii, cererile sunt supuse aprobarii si, respectiv, emiterii unei decizii de aprobare pentru procurarea/inchirierea dispozitivului medical in limita fondului aprobat cu aceasta destinatie. Decizia se ridica de la casa de asigurari de sanatate de catre beneficiar, apartinator sau imputernicit legal in acest sens sau se expediaza prin posta in maximum 2 zile de la emitere in cazul in care asiguratul solicita prin cerere.
      In situatia in care cererile pentru dispozitive medicale conduc la depasirea fondului lunar aprobat se intocmesc liste de prioritate pentru asigurati, pe categorii de dispozitive medicale. In acest caz decizia se emite in momentul in care fondul aprobat cu aceasta destinatie permite decontarea dispozitivului medical, in ordinea listei de prioritate, casa de asigurari de sanatate fiind obligata sa transmita asiguratului prin adresa scrisa, expediata prin posta, decizia in termen de 2 zile lucratoare de la data emiterii acesteia sau necesitatea revizuirii prescriptiei medicale - numai pentru situatiile in care se impune revizuirea prescriptiei.
      LISTA CRITERIILOR DE PRIORITATE IN SOLUTIONAREA CERERILOR POATE FI CONSULTATA AICI: click.
 • Fiecare decizie se emite pentru un singur dispozitiv medical si se elibereaza in doua exemplare, dintre care un exemplar pentru asigurat, transmis de casa de asigurari de sanatate prin posta sau care se ridica direct de la casa de asigurari de sanatate si un exemplar ramane la casa de asigurari de sanatate.
 • Termenul de valabilitate al deciziei de aprobare pentru procurarea dispozitivului medical este de 30 de zile calendaristice de la data emiterii acesteia de catre casa de asigurari de sanatate, cu exceptia situatiilor de mai jos:
  • Decizia de aprobare pentru procurarea dispozitivelor de protezare stomii si incontinenta urinara este valabila pentru perioada prevazuta in prescriptia medicala, care nu poate fi mai mare de 90/91/92 de zile calendaristice. Decizia de aprobare pentru procurarea dispozitivelor de protezare stomii si incontinenta urinara este insotita de o anexa cu 3 taloane lunare, corespunzator lunilor aferente perioadei prevazute in prescriptia medicala.
  • Decizia de aprobare pentru inchirierea fotoliilor rulante si echipamentele pentru oxigenoterapie si ventilatie noninvaziva precum si dispozitivele pentru administrarea medicatiei si alimentatiei artificiale, este valabila pentru perioada prevazuta in prescriptia medicala care nu poate fi mai mare de 90/91/92 de zile calendaristice. Decizia de aprobare pentru inchirierea fotoliilor rulante si aparatelor pentru administrarea continua cu oxigen este insotita de o anexa cu 3 taloane lunare, corespunzator lunilor aferente perioadei prevazute in prescriptia medicala
 • Pentru procurarea dispozitivului medical, asiguratul, in cazul dispozitivelor la comanda (inclusiv pentru protezele auditive), sau, in cazul dispozitivelor medicale care nu sunt la comanda, asiguratul sau unul dintre membrii familiei (parinte, sot/sotie, fiu/fiica), o persoana imputernicita legal in acest sens de catre asigurat sau reprezentantul legal al asiguratului se adreseaza, in perioada de valabilitate a deciziei, unuia dintre furnizorii din lista furnizorilor de dispozitive medicale evaluati, cu care casa de asigurari de sanatate a incheiat contract, cu urmatoarele documente: decizia emisa de casa de asigurari de sanatate si prescriptia medicala.
      Pentru pacientii din statele membre ale Uniunii Europene/din Spatiul Economic European/Confederatiei Elvetiene, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise in baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004 se acorda aceleasi dispozitive medicale in aceleasi conditii ca si persoanelor asigurate in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate din Romania
      Pentru pacientii din statele cu care Romania a incheiat acorduri, intelegeri, conventii sau protocoale internationale cu prevederi in domeniul sanatatii, se acorda aceleasi dispozitive medicale in aceleasi conditii ca si persoanelor asigurate in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate din Romania, in conditiile prevazute de respectivele documente internationale.


_______________________
Toate drepturile rezervate CASMB 2003-2020
admin
35.172.233.2